מושגי יסוד בביטוח אלמנטרי

מיגון
מיגונים ברכוש
2 בדצמבר 2015
מעיין ישראל - סוכנות ביטוח

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה, 1975
(להלן: חוק הפיצויים) – מגדיר את הכיסוי הביטוחי לפוליסת ביטוח חובה לרכב הנדרשת על-פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל- 1970 (פירוט נוסף מופיע בפרק ביטוח כללי, דוח שנתי 1998).

'אבנר'
איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ (להלן: 'אבנר') היא חברה פרטית, שבעלי מניותיה הן כלל חברות הביטוח, כל אחת על פי חלקה בענף, כפי שהוא נקבע מזמן לזמן. תכלית הקמתה של 'אבנר' הייתה לצמצם את היקף הסיכונים של מבטח בודד והעברת חלק מהסיכונים לגוף מרכזי.
קרנית
הוא תאגיד שהוקם מכוח חוק הפיצויים שתפקידו לפצות נפגע הזכאי לפיצויים מכוח חוק זה ואין בידו לתבוע פיצויים מאת המבטח, וזאת מחמת אחת מאלה (ראה גם סעיף 12 לחוק הפיצויים):
1.הנהג האחראי לפיצויים אינו ידוע. אין לנהג ביטוח לפי פקודת הרכב או שהביטוח אינו מכסה את החבות הנידונה.
2.המבטח נמצא בתהליך פירוק או שמונה לו מנהל מורשה. הקרן ממומנת מהפרשה בשיעור מסוים (העומד כיום על 1%) מדמי הביטוח שמשלם הציבור.
הפול
(השוק השיורי) פועל כמחלקה המנהלת ביטוח משותף של כל המבטחים בישראל בענף ביטוח רכב, במטרה לבטח נהגים שחברות הביטוח אינן מסכימות לבטח אותם (ראה הרחבה בפרק ו' להלן).
אמבולטוריקה
שירותים רפואיים שלא בעת אישפוז, כגון התייעצויות עם רופא מומחה, טיפולים פיזיוטרפיים, וטיפולים רדיוטרפיים /או כימותרפיים
שב"ן
שירותי בריאות נוספים המהווים השלמה ותוספת לסל הבריאות הבסיסי. התוכניות המופעלות על- ידי קופות החולים, לרבות השב"ן, נמצאות בפיקוח משרד הבריאות.
מקיף דירות
ביטוח מבנה דירה וביטוח תכולת דירה למגורים. הפוליסות לביטוחים אלו מבוססות על נוסח פוליסה תקנית שנקבע בתקנות. חברת הביטוח יכולה לשנות את הפוליסה רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח.
רכב חובה
ביטוח על-פי פקודת רכב מנועי, נועד לכסות נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב של המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב השימוש ברכב. הכיסוי הביטוחי כולל את כל ההוצאות הרפואיות, פיצוי בגין אובדן השתכרות עד תקרה של שלוש פעמים השכר הממוצע במשק ופיצוי בגין כאב וסבל.
רכב רכוש
ביטוח מקיף וביטוח צד ג' לרכב, מכסה נזקי רכוש בלבד. הפוליסות לביטוח רכב רכוש מבוססות על נוסח פוליסה תקנית שמופיע בתקנות, חברת ביטוח רשאית לשנות מהנוסח של הפוליסה התקנית אך ורק שינויים שהם לטובת המבוטח. ביטוח צד ג' מכסה נזקים שנגרמו לצד ג', עד לסכום הנקוב בפוליסה.
אובדן רכוש ומקיף בתי עסק
ביטוחים המכסים אבדן רכוש שאינו דירת מגורים ותכולתה או רכב מנועי (למשל סחורות, מכונות, ציוד, מפעלים וכו').
אחריות מעבידים
ביטוחים המכסים מעביד כנגד נזק הנובע מאחריותו לעובדיו על-פי חוק. הביטוח מכסה תביעות של עובדים ישירים של המבוטח בגין חבלה גופנית או מוות שהוא תוצאה של תאונה, וכן מחלה שקורים תוך כדי עבודתו אצל המבוטח ועקב כך.
ענפי אחריות אחרים
ביטוחים שונים המכסים את המבוטח בשל חבות שעלול לחוב בשל אחריותו מתוקף חוק או המשפט האזרחי. בין הביטוחים המקובלים ניתן למנות את ביטוח אחריות המוצר, ביטוח אחריות מנהלים וביטוח אחריות מקצועית.
תאונות אישיות מחלות ואישפוז
ביטוחים המבטיחים תשלום תגמולי ביטוח במקרה של מוות או נכות עקב תאונה או מחלה.וכן כיסוי של הוצאות רפואיות למיניהן עקב מחלות.
כלי טייס וכלי שייט
סוגי ביטוח שונים הקשורים למתן כיסוי לנזק או אבדן הקשורים לסיכוני תעופה או שייט. ביטוח ימי כולל ביטוח גופי אניות וביטוח הובלת מטענים, ביטוח אווירי כולל בנוסף לביטוחים אלו ביטוח תאונות נסיעה.
מטענים בהובלה
ביטוח המכסה אובדן או נזק למטען בהתאם לכיסוי, אם הנזק נגרם במסגרת ההובלה.
ביטוח הנדסי
נקרא גם ביטוח שבר מכני. ביטוח המכסה נזקים לציוד הנובעים מהפעלתו, בניגוד לנזקים הנגרמים על-ידי גורמים חיצוניים בלתי תלויים.
ביטוח אשראי
ביטוחים עיסקיים המכסים את המבוטח כנגד הסיכון שלא יקבל סכומי כסף שנתן כאשראי ללקוחותיו.
סיכונים אחרים
ביטוח סיכוני מלחמה, ביטוח סיכון גרעיני וכדומה.